Uczelnie publiczne na Mazowszu

Uczelnie publiczne na Mazowszu:


Warszawa

Szkoły publiczne   

spis alfabetyczny

 

Akademia Obrony Narodowej uczelnia dowódczo-sztabowa Sił Zbrojnych RP. Mieści się w Warszawie w dzielnicy Rembertów, przy alei gen. Chruściela 103.
Akademia Obrony Narodowej kształci studentów wojskowych i cywilnych na studiach licencjackich i magisterskich. Studenci wojskowi kształceni są na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo i logistyka. Działalność dydaktyczna na rzecz środowiska cywilnego to studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, historii, ekonomii, europeistyki i lotnictwa.
Oprócz studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych AON prowadzi czteroletnie studia doktoranckie (dostępne również dla osób cywilnych).
AON szkoli kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. W każdym roku akademickim blisko 250 słuchaczy kształci się na Wyższych Kursach Obronnych.

 

- * -

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) - najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką i patronką uczelni jest Maria Grzegorzewska.
Głównym celem uczelni jest przygotowanie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy.
Akademia kształci na dwóch wydziałach i łącznie sześciu kierunkach:
1. Wydział Nauk Pedagogicznych (wydział ma prawo do nadawania tytułów do doktora habilitowanego włącznie)
- pedagogika
- pedagogika specjalna
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
- praca socjalna
- socjologia
- psychologia

 

- * -

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - najstarsza wyższa uczelnia artystyczna w Polsce. Jej główna siedziba znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.
Wydziały:
- Wydział Malarstwa
- Wydział Grafiki
- Wydział Wzornictwa
- Wydział Architektury Wnętrz
- Wydział Rzeźby
- Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
- Wydział Sztuki Mediów i Scenografii

 

- * -

 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (do 1996 jako Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) - publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie.
Wydziały:
- Wydział Aktorski
- Wydział Reżyserii
- Wydział Sztuki Lalkarskiej - wydział zamiejscowy w Białymstoku
- Wydział Wiedzy o Teatrze

 

- * -

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF Warszawa) w Warszawie - wyższy zakład naukowo-wychowawczy (1929-1938), wojskowa szkoła akademicka (1938-1939), obecnie publiczna uczelnia wyższa.
Aktualnie Akademia posiada trzy wydziały:
- Wydział Wychowania Fizycznego
- Wydział Rehabilitacji
- Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
oraz pięć kierunków nauczania:
- wychowanie Fizyczne
- sport
- fizjoterapia
- turystyka i rekreacja
- kosmetologia (Wydział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej)
Akademia prowadzi również studia podyplomowe i doktoranckie.

 

- * -

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - państwowa jednowydziałowa ekumeniczna uczelnia wyższa kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych.
Kierunki Wydziału Teologicznego
Studia magisterskie (jednolite)
- teologia ewangelicka
- teologia prawosławna
- teologia starokatolicka
Studia licencjackie
- pedagogika w zakresie
* pracy socjalnej w służbach społecznych
* pedagogiki szkolnej
* pedagogiki międzykulturowej i resocjalizacji
Studia II stopnia
- pedagogika religii

 

- * -

 

Politechnika Warszawska Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie na uczelni jest 18 wydziałów i 1 kolegium.
Wydziały
- Wydział Administracji i Nauk Społecznych
- Wydział Architektury
- Wydział Chemiczny
- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
- Wydział Elektryczny
- Wydział Fizyki
- Wydział Geodezji i Kartografii
- Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
- Wydział Inżynierii Lądowej
- Wydział Inżynierii Materiałowej
- Wydział Inżynierii Produkcji
- Wydział Inżynierii Środowiska
- Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
- Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
- Wydział Mechatroniki
- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
- Wydział Transportu
- Wydział Zarządzania
- Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Kolegia
- Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Na terenie Politechniki Warszawskiej działają licznie organizacje studenckie, koła naukowe i koła zainteresowań np.
- Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej (ChAPW)
- Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
- Telewizja Internetowa TVPW

 

- * -

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w skrócie SGGW - warszawska uczelnia rolnicza (obecnie na prawach uniwersytetu), uważana za najstarszą i największą tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).
Studenci kształcą się na następujących wydziałach:
- Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
- Wydział Inżynierii Produkcji
- Wydział Leśny
- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Wydział Nauk Ekonomicznych
- Wydział Nauk Humanistycznych
- Wydział Nauk o Zwierzętach
- Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
- Wydział Nauk o Żywności
- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- Wydział Rolnictwa i Biologii
- Wydział Technologii Drewna
- Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.
Prowadzone są również zajęcia w ramach studiów międzywydziałowych w następujących jednostkach:
- Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
- Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej
- Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
- Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa
- Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji.

 

- * -

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949 - 1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. SGH jest uczelnią bezwydziałową. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są studia dwustopniowe. Pierwszym stopniem są sześciosemestralne Studium Licencjackie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Posiadacze tytułu licencjata mogą przystąpić do rekrutacji i rozpocząć czterosemestralne Studium Magisterskie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Kierunki
- Ekonomia
- Europeistyka
- Finanse i rachunkowość
- Gospodarka przestrzenna
- Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Polityka społeczna
- Stosunki międzynarodowe
- Zarządzanie

 

- * -

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczna wyższa uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. SGSP jest państwową uczelnią techniczną MSWiA, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (JRG SGSP), która zabezpiecza operacyjnie teren warszawskiego Żoliborza.

 

- * -

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński) - warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej. Wszystkie wydziały uczelni znajdują się pod opieką ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale nad trzema (Teologicznym, Filozofii Chrześcijańskiej i Prawa Kanonicznego) nadzór ponadto sprawują władze kościelne.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego obecnie ma dziewięć wydziałów i dwadzieścia pięć kierunków studiów. Są to:
* Wydział Teologiczny:
1. Instytut Teologii: teologia (teologia ogólna, nauczycielsko-katechetyczna, misjologia, teologia kapłańska, turystyka krajów biblijnych)
2. Turystyka Krajów Biblijnych
3. Instytut Wiedzy o Kulturze: teologia kultury
4. Instytut Studiów nad Rodziną: nauki o rodzinie
5. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa: edukacja medialna i dziennikarstwo
6. Instytut Teologiczny w Radomiu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny: teologia
* Wydział Prawa Kanonicznego: prawo kanoniczne
* Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:

1. Instytut Filozofii: filozofia
2. Instytut Psychologii: psychologia
3. Instytut Ekologii i Bioetyki: ochrona środowiska
* Wydział Nauk Historycznych i Społecznych:
1. Instytut Nauk Historycznych: historia, historia (historia literatury wczesnochrześcijańskiej), muzykologia teoretyczna i stosowana.
2. Instytut Archeologii: archeologia
3. Instytut Politologii: politologia, europeistyka, politologia (praca socjalna)
4. Instytut Socjologii: socjologia
5. Instytut Historii Sztuki: historia sztuki
* Wydział Prawa i Administracji: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe
* Wydział Nauk Humanistycznych: filologia (filologia klasyczna)

1. Instytut Filologii Polskiej: filologia polska, kulturoznawstwo
* Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych: matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria, fizyka, chemia, nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia)
* Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika
* Wydział Biologii i Nauk o Środowisku: biologia i inżynieria środowiska

 

- * -

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (daw. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie) - najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie.
Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Wydział II - Fortepianu, Klawesynu i Organów
Wydział III - Instrumentalny
Wydział IV - Wokalny
Wydział V - Edukacji Muzycznej
Wydział VI - Reżyserii Dźwięku
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filli w Białymstoku

 

- * -

 

Uniwersytet Warszawski - polska uczelnia państwowa, założona w 1816 roku w Warszawie.
W skład Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi 19 wydziałów, a także liczne jednostki dydaktyczne i administracyjne.
Wydziały:
- Wydział Biologii
- Wydział Chemii
- Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- Wydział Filozofii i Socjologii
- Wydział Fizyki
- Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
- Wydział Geologii
- Wydział Historyczny
- Wydział Lingwistyki Stosowanej
- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
- Wydział Nauk Ekonomicznych
- Wydział Neofilologii
- Wydział Orientalistyczny
- Wydział Pedagogiczny
- Wydział Polonistyki
- Wydział Prawa i Administracji
- Wydział Psychologii
- Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
- Wydział Zarządzania

 

- * -

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest największą uczelnią medyczną w Polsce. Na 11 kierunkach i w 3 specjalnościach kształci się w niej blisko 11 tys. studentów, w tym ponad pięciuset obcokrajowców. Uniwersytet prowadzi również studia doktoranckie i podyplomowe oraz naucza w ramach zawodowych kursów specjalizacyjnych i dokształcających. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym ponad 100 profesorów tytularnych.
Wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
- I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
- II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
- Wydział Farmaceutyczny
- Wydział Nauki o Zdrowiu

 

- * -

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) - państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie.
Wydziały:
- Wydział Cybernetyki (WCY)
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)
- Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)
- Wydział Elektroniki (WEL)
- Wydział Mechaniczny (WME)
- Wydział Mechatroniki (WMT)
- Wydział Techniki Wojskowej (WTW)

 


 

Uczelnie w Płocku

 

 

Politechnika Warszawska - Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Uczelnia została powołana w 1967 roku jako Filia Politechniki Warszawskiej z podstawowym zadaniem kształcenia wysokowykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu płockiego. Jest zamiejscową placówką Politechniki Warszawskiej. Obecna nazwa obowišzuje od 2002 roku, kiedy to nastąpiło przekształcenie powołanego w 1983r. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Politechnikę Warszawską Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

 

- * -

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Kierunki kształcenia i specjalności
Matematyka:
- Matematyka Bankowa i Ubezpieczeniowa
- Matematyka w Ekonomii
- Matematyka z Informatyką
- Programowanie i Bazy Danych
Ekonomia:
- Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej
- Ekonomika i organizacja turystyki
- Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
- Finanse publiczne i administracja - nowa specjalność uruchamiana w roku akad. 2009/2010
- Handel zagraniczny
- Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Filologia:
- Filologia angielska
- Filologia germańska
- Filologia romańska
- Filologia rosyjska
- Filologia rosyjska z językiem angielskim
Pedagogika:
- Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/niemieckim
- Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
- Gerontopedagogika
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z muzyką/plastyką
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
Studia podyplomowe:
- Ekonomia integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
- Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
- Zarzšdzanie finansami w przedsiębiorstwie

 

- * -

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Punkt Konsultacyjny
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY - Punkt Konsultacyjny w Płocku (Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne Diecezji Płockiej) 09-400 Płock, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
tel./fax 0-24 / 262-60-55 (centrex 219)
e-mail: ukswpk@plock.opoka.org.pl

 

- * -

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku W Seminarium działają dwa zespoły muzyczne: Hodos i Fraters, a także 3 koła: miłosierdzia, misyjne i naukowe, Ruch Światło-Życie oraz Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Swój klerycki zastęp ma tu Zwišzek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Istnieje też seminaryjna prasa: "Sursum Corda" (wydawana od 1927 roku), "Misyjny Szlak" oraz "Żyć Liturgią".

 


 

 

Uczelnie w Radomiu

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - wyższa uczelnia akademicka o profilu techniczno-ekonomiczno-nauczycielskim w Radomiu. Posiada strukturę 6-wydziałową - 3 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa i 3 wydziały nietechniczne: Nauczycielski, Ekonomiczny i Sztuki; dodatkowo od 2009 r. na prawach wydziału działają Instytut Filologiczno - Pedagogiczny i Instytut Zdrowia.
Wydziały i kierunki
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
- Technologia Chemiczna (I i II stopień)
- Kosmetologia (I stopień)
- Wzornictwo (I stopień)
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopień)
Wydział Mechaniczny
- Budowa i eksploatacja maszyn (III stopnia)
- Energetyka (I stopień)
- Mechanika (III stopnia)
- Mechanika i budowa maszyn (I i II stopień)
Wydział Transportu i Elektrotechniki
- Elektrotechnika (I i II stopień)
- Transport (I i II stopień)
- Elektronika i telekomunikacja (I stopień)
- Turystyka i rekreacja (I stopień)
Wydział Ekonomiczny
- Administracja (I stopień)
- Ekonomia (I i II stopień)
- Towaroznawstwo (I stopień)
Wydział Nauczycielski
- Edukacja techniczno - informatyczna (I i II stopień)
- Informatyka (I stopień)
- Matematyka (I i II stopień)
- Pedagogika (I stopień)
- Wychowanie fizyczne i zdrowotne (I stopień)
Wydział Sztuki
- Architektura wnętrz (I stopień)
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień)
- Grafika (I stopień)
- Malarstwo (I stopień)
Instytut Filologiczno - Pedagogiczny
- Filologia polska - specjalność: nauczycielska-bohemistyka (I stopień)
- Filologia, specjalności:
* angielska (I stopień)
* germańska (I stopień)
Instytut Zdrowia
- Fizjoterapia (I stopień)
- Pielęgniarstwo (I stopień)
- Pielęgniarstwo pomostowe (I stopień)

 

 

  

Uczelnie w Siedlcach

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - akademicka uczelnia publiczna. Została utworzona ustawą z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w Akademię Podlaską.
Kierunki kształcenia
1. Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie; 20 kierunków)
- Bezpieczeństwo narodowe
- Filologia (angielska, niemiecka, rosyjska)
- Filologia polska
- Historia
- Pedagogika
- Politologia
- Stosunki międzynarodowe
- Chemia (kierunek zamawiany)
- Informatyka (studia licencjackie)
- Informatyka (studia inżynierskie)
- Matematyka (kierunek zamawiany)
- Fizyka
- Dietetyka
- Logistyka
- Biologia
- Bioinżynieria produkcji żywności
- Turystyka i rekreacja
- Rolnictwo
- Zootechnika
- Administracja
- Zarządzanie
2. Studia II stopnia (magisterskie lub jednolite magisterskie, 14 kierunków)
- Bezpieczeństwo narodowe
- Filologia
- Filologia polska
- Historia
- Pedagogika
- Politologia
- Chemia(kierunek zamawiany)
- Informatyka
- Matematyka (kierunek zamawiany)
- Biologia
- Rolnictwo
- Zootechnika
- Administracja
- Zarządzanie
3. Studia III stopnia (doktoranckie; 2 kierunki)
- Agronomia (Rolnictwo)
- Zootechnika
4. Studia Podyplomowe
Akademia Podlaska prowadzi 37 rodzajów studiów podyplomowych trwających dwa, trzy lub cztery semestry. Dodatkowo prowadzone są różnego rodzaju specjalistyczne kursy - ponad 10.

  

Uczelnie w Pułtusku

 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

  

Rany przewlekłe – czy dieta pomaga w ich leczeniu?

Rany przewlekłe – czy dieta pomaga w ich leczeniu?

 

To FAKT! Trudno gojące się rany, takie jak np. odleżyny czy stopa cukrzycowa, mogą wymagać specyficznej zmiany diety, m.in. po to, by organizm produkował więcej kolagenu. O jakie zmiany chodzi? Podpowiadamy - co jeść, a czego unikać.

 

Mało chętnych do pracy przy wyborach prezydenckich

Mało chętnych do pracy przy wyborach prezydenckich

Rawa Mazowiecka, Kędzierzyn-Koźle czy Sanok – to tylko przykłady miast, w których do urzędu nie wpłynęło jeszcze żadne zgłoszenie do pracy w komisjach wyborczych. Ale w Słupsku chętnych jest więcej niż wymagane minimum.

 

Projekt nowego budynku Polskiej Stacji Antarktycznej

Projekt nowego budynku Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w finale konkursu World Building of the Year

Projekt nowego budynku Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w finale konkursu World Building of the Year